Zakonodaja

Ustanovitev javnega socialnovarstvenega zavoda Dom starejših občanov Preddvor je Republika Slovenija, ki je na podlagi Zakona o socialnem varstvu dne 6.5.1993 sprejela Sklep o preoblikovanju Doma oskrbovancev Albina Drolca v javni socialnovarstveni zavod Dom starejših občanov Preddvor.

Vse ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Dejavnost DSO Preddvor določata Akt o ustanovitvi in Statut, ki temeljita na določilih Zakona o zavodih in Zakona o socialnem varstvu.

Dejavnost DSO Preddvor enota Naklo se izvaja na podlagi Pogodbe o najemu Doma starejših občanov Naklo  s pripadajočim zemljiščem in o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z opravljanjem dejavnosti institucionalnega varstva z dne 23.4.2009, Sklepa upravnega organa z dne 24.2.2009 in Sklepa MDDSZ z dne 7.5.2009.

Dom starejših občanov Preddvor izvaja dejavnosti po trenutno veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov, ki se nanašajo na področje dela javnega zavoda. Za učinkovitejše izvajanje aktov pa izdaja tudi določbe internih predpisov in navodil.

Register predpisov lahko najdete na: Veljavni predpisi (MDDSZ)