Video nadzor

Obveščamo vas, da Dom starejših občanov uvaja video nadzor gibanja oseb v okolici Doma starejših občanov Preddvor.

Video nadzor se uvaja zaradi zaščite premoženja Doma ter varnosti stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev, ter da se prepreči škoda in ugotovijo okoliščine za nastanek škode, takšnega namena varovanja pa ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi.

Videonadzor se izvaja s šestnajstimi (16) kamerami tako, da so s posnetki videokamer zajeti vsi vhodi na območje Doma starejših občanov Preddvor. Lokacije, kjer se izvaja videonadzor, so ustrezno označene v prilogi tega obvestila. Načrt videokamer je objavljen na naslovu: http://www.dso-preddvor.si/videonadzor.html.

Posnetke pridobljene na podlagi video nadzora lahko uporabijo samo za to pooblaščene osebe in le v primeru, ko gre za utemeljen sum, da je prišlo do katerega od zakonitih razlogov za uporabo posnetkov. Če je na podlagi video posnetkov možno rešiti nepojasnjen dogodek, ki ima znake kaznivega dejanja, je le-te dovoljeno posredovati pristojnim državnim organom.

Vsak vpogled v podatke/posnetke se evidentira v obrazcu Evidenca dostopov do posnetkov. Vpogled v podatke dovoli odgovorna oseba s podpisom obrazca.

Obvestilo o informacijah, ki se zagotavljajo:

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Dom starejših občanov Preddvor, Potoče 2, 4205 Preddvor, T: 04 275 20 00, E: dom.preddvor@dso-preddvor.si, W: www.dso-preddvor.si
Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): Omnimodo, d.o.o., T: 01 23 223 47, E: dpo@omnimodo.si
Namen, pravna podlaga in vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo:
Video nadzor se uvaja zaradi zaščite premoženja Doma ter varnosti stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev, ter da se prepreči škoda in ugotovijo okoliščine za nastanek škode. Na podlagi videonadzora obdelujemo naslednje osebne podatke:

  • posnetek posameznika (slika),
  • kraj posnetka,
  • datum posnetka,
  • čas vstopa in izstopa oz. gibanja v nadzorovanem območju.

Pravna podlaga je Zakon o varstvu osebnih podatkov  (ZVOP-2) - točka c) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: −  Odgovorna oseba Doma starejših občanov Preddvor: Lidija Kos, direktorica, Upravljalec video nadzornega sistema: Sintal d.o.o. , skrbnik video nadzornega sistema in pooblaščena oseba za video nadzor pri upravljavcu, vodja recepcije pri upravljavcu, pooblaščene osebe za dostop do žive slike: zaposleni v receptorski službi in zaposleni, ki delajo v nočni izmeni zdravstvene negovalne službe

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Osebnih podatkov ne prenašamo v tretje države.
Obdobje hrambe osebnih podatkov: Videoposnetki oseb za namen zagotovitve varnosti oseb in premoženja se hranijo največ do enega leta. Po preteku roka se osebni podatki samodejno zbrišejo. Posnetki videonadzora se shranjujejo izključno na snemalni napravi, na lokaciji uporabnika.

Informacije o obstoju pravic posameznika:

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate na voljo pravico do dostopa, popravka in omejitve obdelave,

Pravice lahko uveljavljate pri Pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov v Domu starejših občanov Ljubljana-Šiška, ki je Omnimodo, d.o.o., E: dpo@omnimodo.si, T: 01 232 23 47, N: Barjanska cesta 68, 1000 Ljubljana.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, E: gp.ip@ip-rs.si, T: 012309730, W: www.ip-rs.si)

Informacija o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Dom starejših občanov Preddvor ne oblikuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev v zvezi z osebnimi podatki, vključno z oblikovanjem profilov.