Informacije javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o organu

Naziv organa:

DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR

Naslov:

Potoče 2, 4205 Preddvor

Matična številka:

5049857

Davčna številka:

SI96539275

Telefon:

04/2752000 – recepcija

04/2752451 - tajništvo

Spletna stran:

http://www.dso-preddvor.si

E-naslov:

dom.preddvor@dso-preddvor.si

Odgovorna uradna oseba:

Lidija Kos, univ.dipl.soc.del., direktorica

Datum prve  objave kataloga

maj 2011

Datum zadnje  sprem. katal.:

januar 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.dso-preddvor.si

Druge oblike kataloga

Katalog v tiskani verziji je dostopen v tajništvu na sedežu organa, od ponedeljka do petka od 8.00 do 13.00 ure.

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Dom starejših občanov Preddvor je javni socialno-varstveni zavod, ustanovljen za opravljanje dejavnosti socialnega varstva. Njegov ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. Pristojno ministrstvo je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Dom starejših občanov Preddvor svojo osnovno dejavnost, na lokaciji Potoče 2, izvaja od leta 1948. Vlada republike Slovenije je na podlagi zakona o socialnem varstvu (leta 1993), sprejela sklep o preoblikovanju Doma oskrbovancev Albina Drolca v javni socialno varstveni zavod Dom starejših občanov Preddvor, ki je vpisan v Sodni register v Kranju, z matično število 5049857. Dne 24. septembra 1996 je bil izveden vpis uskladitve z Zakonom o zavodih in spremembah naziva v Dom starejših občanov Preddvor, pod številko srg. 95/01162, pod št. vložka 1/00079/00.

Dom starejših občanov Preddvor kot osnovno dejavnost izvaja storitev institucionalnega varstva starejših, izvaja pa še naslednje socialnovarstvene storitve:

 • pomoč na domu
 • začasne nastanitve
 • dnevno varstvo
 • razvoz kosil

Dom starejših občanov Preddvor lahko opravlja tudi dodatno - gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji kvaliteti življenja in varstva starejših občanov.

Dom starejših občanov Preddvor na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti in svojega Statuta opravlja naslednje dejavnosti:

1. osnovna dejavnost

 • Q 86.210      Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
 • Q 86.220      Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
 • Q 86.909      Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT)
 • Q 87.100      Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
 • Q 87.300      Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
 • Q 88.109      Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
 • Q 88.999      Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

2. dodatna - gospodarsko dejavnost

 • C 10.710       Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
 • G 47.110      Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
 • G 47.789      Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT)
 • I   55.201     Počitniški domovi in letovišča       
 • I   56.101     Restavracije in gostilne
 • I   56.102     Okrepčevalnice in podobni obrati
 • I   56.103     Slaščičarne in kavarne
 • I   56.104     Začasni gostinski obrati
 • I   56.210     priložnostna priprava in dostava jedi
 • I   56.290     Druga oskrba z jedmi
 • I   56.300     Strežba pijač
 • J   58.120     Izdajanje imenikov in adresarjev
 • J   58.190     Drugo založništvo
 • J   63.120     Obratovanje spletnih portalov
 • K  68.200     Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 • K  69.200     Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
 • M   73.120    Posredovanje oglaševalskega prostora
 • M   74.300    Prevajanje in tolmačenje      
 • N  77.290     Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
 • N  81.210     Splošno čiščenje stavb
 • N  82.190     Fotokopiranje, priprava dokumentov in drugih posamičnih pisarniških dejavnosti
 • N  82.300     Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • O  84.120     Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih storitev, razen obvezne socialne varnosti
 • P  85.100     Predšolske vzgoja
 • P 85.5          Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • R  90.030     Umetniško ustvarjanje
 • R  93.299     Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
 • S  95.290      Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
 • S  96.010      Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
 • S  96.021      Frizerska dejavnost
 • S  96.022      Kozmetična in pedikerska dejavnost
 • S  96.030      Pogrebna dejavnost
 • S  96.040      Dejavnosti za nego telesa
 • S  96.090      Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Organi javnega zavoda so Svet zavoda, Direktor in Strokovni svet zavoda.

Seznam vseh večjih notranjih organizacijskih enot

Uprava:

 • Administrativno – kadrovska služba
 • Finančno računovodska služba
 • Služba za javna naročila

 

Strokovne službe:

 • Socialna služba
 • Pomoč na domu
 • Služba zdravstvene nege in oskrbe

 

Servisne službe:

 • Vzdrževanje
 • Kuhinja
 • Pralnica

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba:

Direktorica:

Lidija Kos, univ. dipl. soc. del.

tel.: 04 2752 450; e-mail: lidija.kos@dso-preddvor.si

 

Vodja službe zdravstvene nege in osrkbe:

Snežana Nuždić, diplomirana medicinska sestra

tel.: 051 613 110; e-mail: snezana.nuzdic@dso-preddvor.si

 

Socialna služba DSO Preddvor:

Urška Mlekuž, univ. dipl. soc del.

tel.: 04 2752 454; e-mail: socialna.sluzba@dso-preddvor.si

  

Vodja finančno-računovodske službe:

Irena Tonejc, organizator dela, informatik

tel.: 04 2752 452; e-mail: irena.tonejc@dso-preddvor.si

 

Vodja splošne in kadrovske službe:

Urša Sgerm, dipl. org. dela, informatik

tel.: 04 2752 451; e-mail: ursa.sgerm@dso-preddvor.si

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in internih aktov z delovnega področja organa

Državni predpisi (pomembnejši)

 Zgoraj navedeni in ostali predpisi so dostopni na:

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/

 

Interni predpisi organa

(pomembnejši)

 • Statut
 • Pravilnik o sprejemu, premestitvi in odpustu
 • Cenik
 • Hišni red

Predpisi so dostopni v upravi DSO Preddvor, Potoče 2

 

Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov, znanstvenih mnenj, poročil in analiz, s katerimi razpolagamo

 • letni načrt
 • finančni načrt
 • program dela

Dokumenti so dostopni v upravi DSO Preddvor, Potoče 2

2.č Seznam vrst postopkov, ki jih vodi organ

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • odločanje o namestitvi v zavod
 • odločanje o premestitvi v okviru zavoda ali v drug zavod
 • odločanje o odpustu iz zavoda
 • odločanje v postopkih storitev za lokalno okolje (pomoč na domu, tržna dejavnost,…)
 • odločanje v postopkih javnega naročanja
 • odločanje o dostopu do informacij javnega značaja
 • odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah
 • vodenje postopkov o zaposlitvah

2.d Seznam evidenc in drugih zbirk podatkov, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 • evidenca storitev, njihovega financiranja ter uporabnikov storitev,
 • evidenca o zaposlenih delavcih,
 • evidenca o stroških dela
 • evidenca o izrabi delovnega časa
 • evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu
 • evidence s področja varnosti in zdravja pri delu
 • evidenca dijakov in študentov
 • evidenca o javnih delavcih
 • evidenca dobaviteljev,
 • evidenca javnih naročil
 • ...

Podatki iz navedenih evidenc so dostopni na način in v skladu z omejitvami iz Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti ter Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

 

2.e Seznam posameznih pomembnejših informacij in obrazcev

Seznam obrazcev

Obrazci, ki jih lahko potrebujete za poslovanje z nami, so dostopni na naslednjem naslovu: http://www.ssz-slo.si/obrazci

 

Seznam informacij o storitvah organa

 

2.f Seznam drugih organov z delovnega področja organa

Seznam organov s področja socialnega varstva ter zdravja

 

2.g Objave v skladu s predpisi o javnih naročilih ter objave javnih pozivov, namer, objave prostih delovnih mest, ipd

Povezave na objave in razpisno dokumentacijo

Organ vse javne objave objavlja na svoji oglasni deski, na svojih internetnih straneh, na straneh Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ali na straneh Zavoda RS za zaposlovanje.

 

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Zahteva za dostop do informacij javnega značaja se poda ustno ali pisno po postopku, določenem v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.
 • Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na sedežu organa v tajništvu, in sicer od ponedeljka do petka od 8.00 do 13.00 ure, kjer je na voljo tiskana oblika kataloga informacij javnega značaja ter posamezne brošure in informativni listi.
 • Prav tako je dostop do kataloga možen preko spleta na spletnem naslovu: www.dso-preddvor.si
 • Druge informacije javnega značaja so dostopne na spletnih straneh organa, na spletnih straneh Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za socialne zadeve.
 • Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih organa ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih organa, po pošti ter preko telefona ali po elektronski pošti (glej kontaktne podatke uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij).
 • Na podlagi vaše zahteve smo dolžni posredovati informacijo, ki jo dejansko posedujemo (če to lahko storimo brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih imamo). Dostop do informacij pa se skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja lahko tudi zavrne.
 • Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.
 • Več podatkov in neobvezne obrazce za vložitev zahteve najdete na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

 

 

4. STROŠKOVNIK

Dostop do informacij javnega značaja je brezplačen.

Vendar pa organ lahko, če bi bila zahteva za dostop do večjega obsega dokumentov povezana tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih INFORMACIJ javnega značaja

Najpogosteje zahtevane informacije se nanašajo na kapacitete in cene storitev, postopek sprejema ter čakalne dobe. Več o tem lahko preberete na naših spletnih straneh in na spletnih straneh Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

 

Potoče, januar 2024                                                             odgovorna oseba: Lidija Kos