Služba zdravstvene nege in oskrbe

Služba zdravstvene nege in oskrbe vključuje storitve zdravstvene nege in oskrbe, fizioterapijo in delovno terapijo.

Služba zdravstvene nege predstavlja največji delež zaposlenih v Domu. Strokovno usposobljeno osebje skrbi za celovito strokovno izvajanje storitev. Zdravstvena nega in rehabilitacija se izvajata za stanovalce na osnovni ravni v skladu z zakonom, ki ureja področje zdravstvene dejavnosti.

Zdravstvena nega in oskrba

Delo zdravstvene nege in oskrbe je organizirano štiriindvajset ur na dan, vse dni v letu. Prilagojeno je starejšim osebam, njihovim potrebam in zdravstvenemu stanju. Stanovalci so zaradi fizičnih, psihičnih ali starostnih sprememb delno ali v celoti odvisni od pomoči pri vsakodnevnih opravilih.

Naloge zaposlenih v službi zdravstvene nege in oskrbe so spremljanje zdravstvenega stanja posameznika, izvajanje zdravstvene nege in oskrbe, izvajanje medicinsko-tehničnih posegov, lajšanje zdravstvenih težav, svetovanje in zdravstveno vzgojno delo, sodelovanje z zdravniki in drugimi službami v Domu itd.

V Domu je na osnovi specifičnih potreb stanovalcev delo organizirano na treh oddelkih: stanovanjski oddelek, negovalni oddelek in oddelek s povečano pozornostjo. Zdravstveno nego izvajamo skladno z Merili za razvrščanje stanovalcev po zahtevnosti zdravstvene nege. Stanovalci so razvrščeni v kategorije oskrbe glede na potrebe posameznika, njihovo samostojnost oziroma stopnjo odvisnosti od pomoči drugih.

V sodelovanju z zavodom PROMEDICO PLUS imamo za potrebe zdravstvenega varstva organizirano ambulanto splošne medicine, izven delovnega časa ambulante pa se obrnemo na dežurnega zdravnika Zdravstvenega doma Kranj. V Domu je enkrat tedensko  organizirana tudi specialistična psihiatrična ambulanta.

Fizioterapija

Gibanje je pomemben dražljaj za ves organizem in pozitivno vpliva na splošno počutje in zdravstveno stanje človeka, kar je tudi vodilo fizioterapije v našem Domu. Telesna vzdržljivost, mišična moč in ravnotežje z leti upadajo, nanje pa lahko vplivamo s primerno fizioterapevtsko obravnavo in telesno aktivnostjo. Starostnike spremljajo številne kronične bolezni, ki prizadenejo njihovo Psihofizično kondicijo, pogoste pa so tudi poškodbe, značilne za to življenjsko obdobje. Zato si prizadevamo, da bi bila fizioterapevtska obravnava čimbolj individualna in prilagojena potrebam in zmožnostim  posameznika. Storitve fizioterapije predpisujeta splošni zdravnik ali specialist fizikalne medicine in rehabilitacije, izvaja pa jih fizioterapevtka. Za vsakega novo sprejetega stanovalca se izdela individualni načrt fizioterapevtske obravnave, ki obsega oceno trenutnega fizičnega stanja posameznika. Na podlagi te ocene se postavijo realni cilji, ki jih z uporabo primernih metod in tehnik fizioterapije lahko pričakujemo in dosežemo.

Fizioterapija v Domu obsega preventivo in kurativo, zelo pomembna je rehabilitacija po nevroloških obolenjih, različnih travmatskih poškodbah in dolgotrajnejšem mirovanju zaradi bolezni. Fizioterapevtska obravnava je usmerjena k doseganju in ohranjanju čim večje samostojnosti v vsakodnevnih aktivnostih stanovalcev in s tem pripomore h kvalitetni jeseni življenja.

Delovna terapija

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki promovira zdravje in dobro počutje preko vključenosti posameznika v aktivnost (WFOT, 2004). Delovni terapevti se osredotočamo na vprašanje, »Zakaj ima neka oseba težave v izvedbi vsakodnevnih aktivnosti in kaj lahko naredimo, da mu omogočimo boljšo in lažjo izvedbo le-te in s tem prispevamo k boljšemu zdravju in dobremu počutju?«.

Delovni terapevti uporabljamo podrobno analizo fizičnih, okoljskih, psihosocialnih, mentalnih, duhovnih, političnih in kulturnih dejavnikov, da ugotovimo ovire za okupacijo.

Osnovni cilj delovne terapije je, da posamezniku ali skupini omogoči sodelovanje/vključenost v aktivnostih, ki so zanj pomembne in reflektirajo njegove vrednote in prepričanja ter mu dajejo občutek zadovoljstva. Posamezniku poskušamo omogočiti vključevanje v njemu smiselne aktivnosti, katere izboljšujejo njegovo zdravstveno stanje na področju telesnih funkcij, struktur in zgradb ter dejavnosti – želimo doseči najvišjo stopnjo delovanja in samostojnosti v vseh pogledih dnevnega življenja.

Okupacija, ki se uporablja kot terapija, ima namen, da se pacienta usposobi za samostojno življenje in kvaliteto le tega.

Delovni terapevt deluje na področju izvajanja okupacije. Izvedbo okupacije, življenjske aktivnosti ali področje človekovega delovanja delimo na tri področja:

Dnevne aktivnosti, skrb za samega sebe

  • osebna higiena, oblačenje, hranjenje, ...
  • funkcionalna mobilnost – namenska hoja, transfer v posteljo, na stol, invalidski voziček, učenje uporabe medicinsko tehničnih pripomočkov, ...
  • vzpostavljanje in ohranjanje motoričnih, procesnih in kognitivnih spretnosti

 Delo in produktivnost

  • pomoč stanovalcev pri hišnih opravilih, gospodinjske aktivnosti

 Prostočasne aktivnosti

  • kulturne prireditve, dogodki, interesne skupine, praznovanja, izleti, …
  • druženje, socialni stiki, organizacija prostovoljnega dela, …