Vtisi z dogodkov >>

Obiranje aronije za domači sok

Skrb za zelenjavo v visokih gredah

Pomoč na domu

Pomoč na domu kot socialna oskrba je namenjena občanom občine Preddvor, če zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti potrebujejo pomoč pri negi in oskrbi.

OPOMBA: Od 1.9.2020 dalje je storitev pomoči na domu za občane občine Naklo prevzel DSO Tržič (gsm: 030 600 166, e-mail: maja.olip@dputrzic.si).

V okviru storitve pomoč na domu izvajamo socialno oskrbo, ki zajema:

  • gospodinjsko pomoč
  • pomoč pri vzdrževanju osebne higiene
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov

 Storitve pomoči na domu so namenjene:

  • osebam, starim nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje;
  • osebam s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu;
  • drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij;
  • kronično bolnim osebam in osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe, nesposobne za samostojno    življenje;
  • hudo bolnemu otroku ali otroku s težko motnjo v telesnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva;

Storitve pomoči na domu opravljamo vse dni v letu po predhodno sklenjenem dogovoru med upravičencem in Domom.

Neposredno izvajanje storitve za upravičenca traja največ do 4 ure dnevno oz. največ do 20 ur tedensko.

Postopek za vključitev v pomoč na domu kot socialno oskrbo se prične z vložitvijo prošnje na predpisanem obrazcu.

Za več informacij (izvajanje pomoči na domu za občane občine Preddvor) se lahko obrnete na vodjo in koordinatorja pomoči na domu:

Aleksander Žarković,

socialni delavec, enota DSO Naklo

tel. 04 27-72-518

socialna.sluzba.naklo@dso-preddvor.si

Dom starejših občanov Preddvor